२०. आखेटोपहार निकासी वा पैठारी गर्न सिफारिस लिनु पर्ने

२०. आखेटोपहार निकासी वा पैठारी गर्न सिफारिस लिनु पर्ने

प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम कुनै आखेटोपहार नेपाल ……… बाट विदेशमा निकासी गर्न वा विदेशबाट नेपाल ………. भित्र पैठारी गर्न चाहने व्यक्तिले “नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको,वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको लिखित सिफारिस लिनु पर्नेछ ।