२५क.स्थानीय विकासको लागि खर्च गर्न सकिने

२५क.स्थानीय विकासको लागि खर्च गर्न सकिने

राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रले गरेको आम्दानीको रकम मध्ये तीस देखि पचास प्रतिशतसम्म रकम स्थानीय निकायस“ग समन्वय गरी स्थानीय जनताको सामुदायिक विकासको लागि खर्च गर्न सकिनेछ ।