अनुसूची–७ नाप तौल र नाप्ने तौल्ने यन्त्रहरुमा लगाउने टाँचाहरु

अनुसूची–७ नाप तौल र नाप्ने तौल्ने यन्त्रहरुमा लगाउने टाँचाहरु

अनुसूची–७
(नियम १२ को उप–नियम (३) सँग सम्बन्धित)

नाप तौल र नाप्ने तौल्ने यन्त्रहरुमा लगाउने टाँचाहरुः–

 

नेपालको निसाना छाप                          २   इन्स्पेक्टर नं.

२७   साल