अनुसूची–१० अनुमतिपत्र

अनुसूची–१० अनुमतिपत्र

अनुसूची–१०

(नियम १७ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

अनुमतिपत्र

अनुमतिपत्र नं………………………..                                                                                             मितिः–…………………….

नेपाल सरकार
उद्योग मन्त्रालय
गुणस्तर तथा नापतौल विभाग

…………..नेपाल

ऐनको दफा २५ बमोजिम व्यापारी वा व्यवसायी श्री ……………………. लाई देहायबमोजिमको नापतौल वा नाप्ने तौलने यन्त्र प्रयोग गर्न यो अनुमतिपत्र दिइएको छ ।

(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

………………….
निरीक्षक