अनुसूची–११ (क) (नियम १८ (१) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–११ (क) (नियम १८ (१) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–११ (क)
(नियम १८ (१) सँग सम्बन्धित)

श्री नेपाल सरकार
उद्योग मन्त्रालय
गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय

……………..

(स्टाण्डर्ड) नाप तौल ऐन,२०२५ को दफा ….. अन्तर्गत नाप तौल तथा नाप्ने तौलने यन्त्र निर्माण गर्न इजाजतपत्र प्राप्त गर्नको निमित्त भर्नु पर्ने कुराहरु)

द्रष्टव्यः– अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका निर्माताहरुले निर्माण गरिएका वस्तुहरु इजाजतपत्र प्राप्त गरेको बिक्री कर्ताहरुलाई मात्र बेच्न तथा डेलिभरी गर्न पाउनेछन् । खुद्रा बिक्री गर्न निर्माताहरुले छुट्टै एउटा बिक्रीकर्ताको इजाजतपत्र प्राप्त गर्नुपर्छ ।

निवेदन प्राप्त भएको मिति………………..

निरीक्षण गरिएको मिति…………………….

निवेदनकर्ताले                                                                                               निरीक्षण गर्ने

  भर्नु पर्ने                                                                                                     अधिकृतको कैफियत

१. इजाजतपत्र माग गर्ने नाप तौल

कारखानाको नामः–

२. पूरा ठेगानाः–
(क) कारखानाको
(ख) कार्यालयको

३. कारखाना स्थापित भएको
मितिः–

४. प्रोपाएटर । हिस्सेदार वा
सीमित संख्या भएमा संचालकहरु
निर्देशकहरुको नामः–

५. …………………….

६. प्रोप्राएटर (हरु) । हिस्सेदार (हरु) संचालक निर्देशक (हरु) को स्थायी ठेगानाः–

७. हाल भइरहेको निर्माण कार्यको किसिमः–

८. कस्तो खालका वस्तुहरुको निर्माण गर्ने प्रस्तावित गरिएको हो सो लेख्ने ।

देहायका वस्तुहरुः–

(क) ढकहरु
(ख) नापहरु
(ग) तौलने यन्त्रहरु तथा

(घ) नाप्ने यन्त्रहरु विस्तृत विवरणसाथ दिनेः–

९. आफूले निर्माण गर्ने वस्तुहरुमा प्रयोग गरिने निर्माणकर्ताको नाम वा ट्रेडमार्कः–
१०. प्रस्तावित वस्तुहरु निर्माण गर्न उपयुक्त र आवश्यक वर्कशपको तथा निपुण कालिगढहरुको बन्दोवस्त भए नभएको । यदि भए विस्तृत विवरण दिनेः– निर्माण गर्ने इजाजतपत्र मागिएको वस्तुहरुको नमूनाको सेट निरीक्षण तथा अनुमोदनको निमित्त प्रस्तुत गरिएको छ ।
मैले स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन,२०२५ तथा त्यस अन्तर्गतका नियमहरु पढेको छु र सो ऐन तथा नियमहरुको पालन गर्नेछु ।

माथि लेखिएको विवरण ठीक छ झुट्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

निवेदकको सही……………..

मिति……….

ठेगाना………………

कार्यालयले मात्र भर्नेः–
इजाजतपत्र दिइएको / अस्वीकृत गरिएको

इजाजतपत्र नं………….                                                                          . ………………….

मिति…………………….                                                                  निरीक्षण गर्ने अधिकृतको सही

दस्तखत ………………….

निरीक्षक