अनुसूची १२ इजाजतपत्र

अनुसूची १२ इजाजतपत्र

अनुसूची १२
(नियम १८(२) सँग सम्बन्धित)
नेपाल सरकार

उद्योग मन्त्रालय
नेपाल गुुणस्तर तथा नापतौल विभाग
गुुणस्तर तथा नापतौल कार्यालाय

…………, नेपाल

इजाजतपत्र

स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ अन्तर्गत नापतौल वा नाप्ने तौलने यन्त्र बनाउने । मर्मत गर्ने । बिक्री गर्ने । सेवा प्रदान गर्नेलाई दिइने  इजाजतपत्र ।

१. श्री …………………………………….. लाई निम्नलिखित किसिमका नापतौल वा नाप्ने तौलने यन्त्र बनाउन । मर्मत गर्न । बिक्री गर्न । सेवा प्रदान गर्न यो इजाजतपत्र दिइएको छ ।

२. बनाउन । मर्मत गर्न । बिक्री गर्न । सेवा प्रदान गर्न इजाजत दिइएको नापतौल वा नाप्ने तौलने यन्त्रको विवरण

(क) …………………………..
(ख) ……………………………..
(ग) …………………………………..
(घ) ………………………………….

३. माथि लेखिएका श्री ……………………………… लाई दिइएको यो इजाजतपत्र निजको निर्माण । मर्मत । बिक्री प्रदान गरिने सेवाको स्थानको निमित्त मात्र मान्य हुनेछ ।

४. यो इजाजतपत्र मिति …………………………. देखि मिति ……………………. सम्म वहाल रहनेछ ।

५. यो इजाजतपत्र नियमानुसार नवीकरण गरेमा नवीकरण विवरणमा उल्लेख भएको अवधिसम्म वहाल रहनेछ ।

६. नापतौल र नाप्ने तौलने यन्त्र बनाउने ट्रेडमार्क । मोनोग्राम यस प्रकार हुनेछ ।

………………………………..
………………………………..                                                             …………………………..

मितिः–                                                                                                        निरीक्षक

द्रष्टव्यः– (यो इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले यसको पछाडि लेखिएका शर्तहरु पालना गर्नुपर्छ ।)

इजाजतपत्रको पछाडि राखिने

इजाजतपत्र सम्बन्धी शर्तहरु

(१) यो इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले ऐन र ऐन अन्तर्गतका नियमहरु तथा आदेशको पालना गर्नुपर्छ ।
(२) ऐन र सो ऐन अन्तर्गतका नियम तथा आदेशहरु उल्लंघन गर्न कसैलाई दुरुत्साहित गर्न हुँदैन र कसैले ऐन र ऐन अन्तर्गतका नियमहरु तथा आदेशको उल्लंघन गरेको थाहा पाएमा अविलम्ब निरीक्षकलाई सूचना दिनुपर्छ ।
(३) यो इजाजतपत्र सबैले देखिने गरी सम्बन्धित स्थानमा राख्नुपर्छ ।
(४) निरीक्षकद्वारा दिइएको निर्देशनको पालना गर्नुपर्छ ।
(५) वर्कशपलाई चाहिने सुविधा वा दक्ष कर्मचारीको अभाव देखिएमा इजाजतपत्रवालालाई सूचना दिई सो इजाजतपत्र स्थगित वा बदर गर्न सकिनेछ ।
(६) निरीक्षकले यो इजाजतपत्र पेश गर्नु भनेमा निज समक्ष पेश गर्नुपर्छ ।