अनुसूची–१४ (नियम १८ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–१४ (नियम १८ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–१४
(नियम १८ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)

इजाजतपत्र प्राप्त नापतौल र नाप्ने तौलने यन्त्रहरुको निर्माता । मर्मतकर्ता ।

बिक्रेता । सेवा प्रदानकर्ताको रजिष्टर

गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय

द्रष्टव्य :– (१) यदि कुनै फर्म भए यसको नामको साथै सबै हिस्सेदारहरुको नाम समेत महल ३ मा देखाउनु पर्छ ।

(२) मर्मतकर्ता, बिक्रेता र सेवा प्रदानकर्ताको निमित्त महल ६ लागू हुने छैन ।