मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३

मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५३।१२।११

संशोधनः
१. मूल्य अभिवृद्धि कर (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०५५                                                 २०५५।०८।०७
२. मूल्य अभिवृद्धि कर (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०५९                                                    २०५९।०३।२४
३. मूल्य अभिवृद्धि कर (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०५९                                                     २०५९।०९।२२
४. मूल्य अभिवृद्धि कर (चौथो संशोधन) नियमावली,२०६०                                                     २०६०।०४।०१
५. मूल्य अभिवृद्धि कर (पाँचौँ संशोधन) नियमावली,२०६१                                                      २०६१।०४।०१
६. मूल्य अभिवृद्धि कर (छैठौँ संशोधन) नियमावली,२०६१                                                       २०६१।१२।०३
७. मूल्य अभिवृद्धि कर (सातौँ संशोधन) नियमावली,२०६२                                                       २०६२।०४।०१
८. मूल्य अभिवृद्धि कर (आठौँ संशोधन) नियमावली,२०६२                                                       २०६२।०६।१४
९. मूल्य अभिवृद्धि कर (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०६२                                                        २०६२।१०।०१
१०. मूल्य अभिवृद्धि कर (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०६४                                                     २०६४।०३।२८
११. मूल्य अभिवृद्धि कर (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०६६                                                   २०६६।३।२९
१२. मूल्य अभिवृद्धि कर (बाह्रौं संशोधन) नियमावली, २०६७                                                      २०६७।८।४
१३. मूल्य अभिवृद्धि कर (तेह्रौं संशोधन) नियमावली, २०६८                                                     २०६८।३।३१
१४. मूल्य अभिवृद्धि कर (चोधौं संशोधन) नियमावली, २०७०                                                    २०७०।१।३०
१५. मूल्य अभिवृद्धि कर (पन्ध्रौं संशोधन) नियमावली, २०७०                                                    २०७०।३।३०
१६. मूल्य अभिवृद्धि कर (सोह्रौं संशोधन) नियमावली, २०७१                                                     २०७१।३।२९
१७. मूल्य अभिवृद्धि कर (सत्रौं संशोधन) नियमावली, २०७२                                                      २०७२।३।२९
१८. मूल्य अभिवृद्धि कर (अठारौं संशोधन) नियमावली, २०७३                                                  २०७३।३।२०
१९. मूल्य अभिवृद्धि कर (उन्नाइसौं संशोधन) नियमावली, २०७४                                              २०७४।४।१०

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ४१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।