परिच्छेद–११ विविध

परिच्छेद–११ विविध

५६. दर्ता भएको व्यक्तिसँग खरिद गर्नु पर्नेः नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय वा प्रदेश वा नेपाल सरकार वा प्रदेश अन्तर्गतको कुनै सरकारी निकाय वा संगठित संस्था वा स्थानीय तहले नेपालभित्र एक पटकमा बीस हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको खरिद गर्दा भएको व्यक्तिसँग मात्र खरिद गर्नु पर्नेछ ।

५७. कुटनैतिक सुविधा सम्बन्धमाः ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि कुटनैतिक सुविधाप्राप्त व्यक्तिले परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निस्सा समेत संलग्न राखी करको रकम फिर्ता पाउन विभाग समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

५८. निशुल्क सहयोग र सूचनाः नेपाल सरकारले देहायका सहयोग तथा सूचना निशुल्क प्रदान गर्नेछः–
(क) कर प्रयोजनको निमित्त अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरूको जानकारी,
(ख) करदाता शिक्षासम्बन्धी प्रकाशनहरू ।

५८क………………….

५९. मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी बहस पैरवीः करसम्बन्धी कुनै मुद्दाको बहस पैरवी गर्नु पर्ने भए सरकारी वकीलबाट हुनेछ ।
६०. परिचयपत्रको ढाँचाः कर अधिकृतको परिचयपत्रको ढाँचा अनुसूची–२१ बमोजिम हुनेछ ।
६१. निर्देशिका बनाउनेः ऐन तथा यो नियमावली कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिकाहरू बनाइ जारी गर्न सक्नेछ ।

६२. अनुसूचीमा थपघट तथा हेरफेरः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीहरूमा आवश्यक थपघट तथा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

६३. खारेजी र बचाऊः (१) देहायका नियमहरू खारेज गरिएका छन् ।
(क) मनोरञ्जन कर नियमहरू, २०१८ ।
(ख) बिक्रीकर नियमहरू, २०२४।
(ग) ठेक्काकर नियमावली, २०२४ ।
(२) उपनियम (१) मा उल्लेखित नियमहरू बमोजिम भए गरेको काम कारवाहीहरू यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिने छन् ।