अनुसूची–१३ काबुबाहिरको परिस्थितिमा दस्तुर मिन्हासम्बन्धी निवेदन

अनुसूची–१३ काबुबाहिरको परिस्थितिमा दस्तुर मिन्हासम्बन्धी निवेदन

(नियम ३६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
काबुबाहिरको परिस्थितिमा दस्तुर मिन्हासम्बन्धी निवेदन
करदाता दर्ता नम्वर……………………………

श्री कर अधिकृतज्यू,
आन्तरिक राजस्व कार्यालय,
…………………………… ।
मूल्य अभिवृद्घि कर ऐनको दफा १९ को उपदफा (४) तथा मूल्य अभिबृद्धि कर
नियमावली, २०५३ बमोजिम देहायको मेरा काबुबाहिरको अवस्था परेकोले म्यादभित्र निवेदन दिन
आएको छु ।
१) मेरो …………………………. नाता पर्ने श्री/श्रीमती ……………………… को मिति
……………………. मा मृत्यु भएको हँुदा क्रिया बस्नु परेकोले ।
२) म ……………………………… सुत्केरी भएकोले
३) मेरो ………………………………..नाता पर्ने कर बुझाउनु पर्ने व्यक्ति श्री÷श्रीमती÷सुश्री
……………………… मरेक/बौलाहा भएको/वेपत्ता भएकोले
४) कार्यालयमा आउँदा खोला/पहिरो/हिउँ/……………………… प्राकृतिक कारणले बाटो
बन्द भई आउन नसकेकोले ।
५) यातायातको साधन ……………………………. कारणले पूर्णरूपमा बन्द भएकोले ।
निवेदन दिनुपर्ने हदम्याद ः
१) दफा १ वा ३ वा ४ को हकमा सात दिन ।
२) दफा २ को हकमा पैतीस दिनभित्र ।
३) दफा ५ को हकमा भोलि पल्ट ।

 

………………………….                                                  ……………………………..

निवेदकको दस्तखत                                                                         मिति