अनुसूची–१८ कर फिर्ता फाराम

अनुसूची–१८ कर फिर्ता फाराम

(नियम ४५ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)
नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
आन्तरिक राजस्व विभाग
कर फिर्ता फाराम
(द्विपक्षीय/वहुपक्षीय सम्झौता/विदेशी संघ संस्था अन्तर्गत संचालित आयोजनाको लागि)

१. फिर्ता माग गरिएको अवधि देखि सम्म
२. संगठनको विवरण
(क) संस्था/आयोजना संचालकको नाम
(ख) ठेगाना
(ग) संस्था ÷सहयोग÷ ऋणको उद्देश्य यदि आवश्यक भएमा
(३) सम्झौता मिति यदि आवश्यक भएमा
(ङ) समाप्त हुने मिति
(च) खरिद भएको सामानको कूल रकम÷सम्झौताबमोजिम प्राप्त हुने कूल रकम
(५) अर्थ मन्त्रालयबाट सहमती प्राप्त मिति यदि आवश्यक भएमा
(ज) सम्झौताको प्रति संलग्न छ
(झ) सहयोग/ऋण नम्वर यदि आवश्यक भएमा
३. ठेकेदार
(क) योजनासँग सम्मmौता भएको
ठेकेदार/व्यवस्थापनको नाम÷ठेगाना ः
(ख) ठेक्का नम्बर
(ग) ठेक्का शुरु हुने मिति
(घ) ठेक्का समाप्त हुने मिति
(ङ) करदाता दर्ता नम्बर
(ठेकेदारसँगको शर्तको कपि संलग्न गर्ने)
४. मालसामान खरिदकर्ताको नाम
५. आपूर्तिकर्ताको नाम
६. वस्तु र सेवाहरूको विवरण
 मिति २०५७।४।१ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर ।

आवश्यकता अनुसार पाना थप गर्न सकिनेछ ।
७. सम्झौताको कुन दफाबाट मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता हुने
८. यो फर्म भर्नु भन्दा पहिले खरिद गरेका सामानहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता भएको
भए