व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५

व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                                                               २०६५।२।१२

संशोधन
१.स्थापिका–संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन (पहिलो संशोधन)        २०६८।५।१९

२.व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन (दोस्रो संशोधन)     २०७३।१०।१२
नियमावली, २०७३
व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १०८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले देहायका नियमहरू बनाएकोछ ।