अनुसूची – १, (नियम ७ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित), व्यवस्थापिका संसद सेवामा रहने समूह

अनुसूची – १, (नियम ७ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित), व्यवस्थापिका संसद सेवामा रहने समूह

संघीय संसद सेवामा रहने समूह संघीय संसद सेवामा देहाय बमोजिमका समूहहरू रहने छन् :–
(१) सामान्य प्रशासन समूह
(२) लेखा समूह
(३) शिक्षा तथा मुद्रण समूह
(४) कम्प्युटर समूह
(५) प्राविधिक समूह
(६) मर्यादापालन समूह
(७) अतिरिक्त समूह

द्ष्टव्य :- समितिले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समय समयमा तोकेकाअन्य समूहहरू समेत यसै अनुसूचीमा परेको मानिनेछ ।