अनुसूची – ४, सेवा प्रवेशका लागी चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता