अनुसूची–९, (नियम ४९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थामा काम गर्नको लागि असाधारण बिदा माग गर्ने क्रममा कर्मचारीले गर्नु पर्ने कबुलियतनामाको ढाँचा

अनुसूची–९, (नियम ४९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित) अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थामा काम गर्नको लागि असाधारण बिदा माग गर्ने क्रममा कर्मचारीले गर्नु पर्ने कबुलियतनामाको ढाँचा

(असाधारण बिदा स्वीकृतिको लागि दिइने निवेदन साथमा नै अनिवार्यरूपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।) संघीय संसद सचिवालयको ………………………. पदमा कार्यरत म ………………………………. ले समितिको मिति ………………… को निर्णयानुसार प्राप्त गरेको पूर्व स्वीकृति अनुरूप मिति ………….. देखि ……………… सम्म…………………….. संघ/संस्थामा सेवा गर्नको लागि असाधारण बिदा माग गरेको छु । उक्त बिदा स्वीकृत भएको अवस्थामा बिदाको अवधि समाप्त हुनासाथ म सचिवालयमा हाजिर हुनेछु र सो बिदाबाट फर्कि आएपछि मैले बिदा लिएको अवधि बराबरको अवधि अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नेछु । कबुलियतनामा गराउने अधिकारीको,– कबुलियतनामा गर्ने कर्मचारीको,–

दस्तखत……………………….                                              दस्तखत……………………….
नाम, थर :-                                                                         नाम, थर :-
पद :-                                                                                    पद :-
मिति………………………..                                            मिति…………………………..