अनुसूची — १४, (नियम ११३ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित) संघीय संसद सेवा पुरस्कार पाउनेलाई प्रदान गरिने प्रमाणपत्र

अनुसूची — १४, (नियम ११३ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित) संघीय संसद सेवा पुरस्कार पाउनेलाई प्रदान गरिने प्रमाणपत्र

                        स‌घीय संसद सचिवालय
(क्रेष्ट)

श्री ––––––––––––
–––––––––––––––
–––––––––––––––

तपाईँले संघीय संसद सेवाको…………………. पदमा रही …………………………………. कार्य गरे बापत समितिले तपाईँ लाई आर्थिक वर्ष …………………/……………. को सर्वोत्कृष्ट/उत्कृष्ट/संघीय संसद सेवा पुरस्कार प्रदान गरेको छ । भविष्यमा पनि तपाईँबाट संघीय संसदले विशिष्ट योगदानको अपेक्षा राखेको छ ।

 

………………                                           …………………..                      ………………….
महासचिव                                         उपसभामुख                                सभामुख