अनुसूची — १४, (नियम ११३ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित) व्यवस्थापिका–संसद सेवा पुरस्कार पाउनेलाई प्रदान गरिने प्रमाणपत्र

अनुसूची — १४, (नियम ११३ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित) व्यवस्थापिका–संसद सेवा पुरस्कार पाउनेलाई प्रदान गरिने प्रमाणपत्र

                         व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय
(क्रेष्ट)

श्री ––––––––––––
–––––––––––––––
–––––––––––––––

तपाईँले व्यवस्थापिका–संसद सेवाको…………………. पदमा रही …………………………………. कार्य गरे बापत समितिले तपार्इँलाई आर्थिक वर्ष …………………/……………. को सर्वोत्कृष्ट/उत्कृष्ट/व्यवस्थापिका–संसद सेवा पुरस्कार प्रदान गरेको छ । भविष्यमा पनि तपार्इँबाट व्यवस्थापिका–संसदले विशिष्ट योगदानको अपेक्षा राखेको छ ।

 

………………                                           …………………..                      ………………….
महासचिव                                         उपसभामुख                                सभामुख