अनुसूची—१५, सम्पती विवरण सम्बन्धी

अनुसूची—१५, सम्पती विवरण सम्बन्धी

अनुसूची—१५

(घ) ऋण लिएको । धितो दिएको । भए सोको विवरण ।

मैले जाने बुझेसम्म माथि लेखिए बमोजिमको विवरण ठीक छ । फरक पर्ने छैन भनी दस्तखत गर्ने
नाम र पद :-—
मिति :—

द्रष्टव्य :-— (१) यो विवरण पेश गरी सकेपछि सम्पत्तिमा कुनै थप घट भएमा सो विवरण खुलाइ सिलवन्दी रूपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) कर्मचारी उपर गरिने कानून बमोजिमको कारबाहीदेखि बाहेक अरू कुरामा यो विवरण प्रयोग गरिने छैन । यो विवरण सम्बन्धित पदाधिकारी बाहेक अरूले हेर्न पाईने छैन । यो विवरण प्रकाश नगरी गोप्य रूपमा राखिनेछ ।