अनुसूची – ३, (नियम ८ संग सम्बन्धित) निजामती सेवामा रहने समूह तथा उपसमूहहरु

अनुसूची – ३, (नियम ८ संग सम्बन्धित) निजामती सेवामा रहने समूह तथा उपसमूहहरु

निजामती सेवाहरुमा देहाय बमोजिमका समूह तथा उपसमूहहरु रहने छन् –

(क) नेपाल प्रशासन सेवा अन्तर्गत रहने समूहहरु –

(१) सामान्य प्रशासन समूह
(२) लेखा समूह
(३) राजश्व समूह
(४) ……………
(५) …………….

यो नियमावली प्रारम्भ हु“दाका बखत कूटनैतिक समूहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरु नेपाल परराष्ट्र सेवामा परिणत हुनेछन् र त्यस्ता कर्मचारीहरु समान श्रेणीको पदमा स्वतः परिणत भएको मानिनेछ ।

(ख) नेपाल वन सेवा अन्तर्गत रहने समूहहरुः–
(१) जनरल फरेष्ट्री
(२) फरेष्ट रिसर्च
(३) स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन
(४) वोटनी
(५) ………..
(६) हात्तीसार
(७) नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ

(ग) …………………..

(घ) नेपाल इन्जिनियरि· सेवा अन्तर्गत रहने समूह तथा उपसमूहहरु –
(१) सिभिल इन्जिनियरि·
(क) जनरल
(ख) हाइवे
(ग) स्यानिटरी
(घ) विल्डि· एण्ड आर्किटेक्ट
(ङ) इरिगेशन
(च) हाइड्रो–पावर
(छ) हाइड्रोलजी
(ज) एअरपोर्ट

(झ) रेल वे
(२) इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरि·
(क) जनरल इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरि·
(ख) एभिएशन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरि·
(३) इलेक्ट्रोनिक एण्ड टेलिकम्यूनिकेशन इन्जिनियरि·
(४) मेकानिक इन्जिनियरि·
(क) जनरल मेकानिकल इन्जिनियरि·
(ख) एभिएशन मेकानिकल इन्जिनियरि·
(ग) निर्माण उपकरण सम्भार
(५) एरोनटिकल इन्जिनियरि·
(६) माइनि· इन्जिनियरि·
(७) केमिकल इन्जिनियरि·
(८) मेटालर्जिकल इन्जिनियरि·
(९) मेट्रोलजी
(१०) मेटेरियोलजी
(११) जियोलजी
(क) जनरल जियोलजी
(ख) हाइड्रोजियोलजी

(ग) इन्जिनियरि· जियोलजी

(१२) सिभिल एभिएशन अपरेशन एण्ड इन्जिनियरि·
(क) सिभिल एभिएशन अपरेशन
(ख) फलाइट अपरेशन्श
(ग) एभिएशन  फायर सर्भिसेज(१३) सर्भे
(१४) केमिष्ट्री
(१५) एगृ इरिगेशन इन्जिनियरि·

(ङ) नेपाल शिक्षा सेवा अन्तर्गत रहने समूह तथा उपसमूहहरुः–
(१) टिचिङ्ग
(२) जनरल एजुकेशन
(क) एजुकेशन एडमिनिष्ट्रेशन
(ख) साइन्स
(ग) म्याथम्याटिक्स
(घ) सोसियल स्टडिज
(ङ) एगृकल्चर (कृषि शिक्षा)
(च) इण्डष्ट्रियल एजुकेशन
(छ) इङ्लिस
(ज) नेपाली
(झ) होम साइन्स (गृह विज्ञान)
(ञ) सेक्रेटेरियल साइन्स
(ट) एडल्ट एजुकेशन
(ठ) संस्कृत
(३) प्रिण्टि· (मुद्रण)
(क) प्रेस इन्जिनियरि·
(ख) प्रेस म्यानेजमेण्ट (मुद्रण व्यवस्थापन)
(४) फिजिकल एजुकेशन
(५) पेण्टिङ एण्ड फोटोग्राफी
(क) पेण्टिङ्
(ख) फोटोग्राफी
(६) आर्कियोलजी
(७) गाइडेन्स एण्ड काउन्सेलिङ
(८) टेष्ट एण्ड मेजरमेण्ट
(क) एजुकेशन टेष्ट एण्ड मेजरमेण्ट
(ख) पर्सोनल टेष्ट एण्ड मेजरमेण्ट
(९) लाइब्रेरी साइन्स
(च) नेपाल कृषि सेवा अन्तर्गत रहने समूहहरु –
(१) एगृ एक्स्टेन्सन
(२) हर्टिकल्चर
(३) फिसरिज
(४) लाइभस्टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट
(५) एग्रोनोमी
(६) प्लाण्ट प्याथोलजी
(७) एण्टोमोलजी
(८) एगृ इकोनोमिकल, मार्केटिङ एण्ड स्टाटिष्टिक्स
(९) स्वायल साइन्स
(१०) भेटरिनरी
(११) एगृ इन्जिनियरिङ
(१२) फूड प्रोसेसिङ, एनालेसिस एण्ड न्यूट्रिशन
(छ) नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याड्ढ सेवा अन्तर्गत रहने समूह तथा उपसमूहहरु –
(१) आर्थिक योजना समूह
(२) तथ्याङ्क समूह
(क) जनरल स्टाटिष्टिक्स
(ख) बायो स्टाटिष्टिक्स
(ग) एगृ–कल्चर स्टाटिष्टिक्स
(घ) डेमोग्राफी
(छ१)…………………
………………….

(छ२) नेपाल न्याय सेवा अन्तर्गत रहने समूहहरु ः–
(१) न्याय समूह
(२) कानून समुह

(३) सरकारी वकील समूह

(ज) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी समय समयमा तोकेको निजामति सेवाका अन्य समूह तथा उपसमूहरु ।