अनुसूची – ७ निजामती कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण (सिटरोल)

अनुसूची – ७ निजामती कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण (सिटरोल)

अनुसूची – ७

कर्मचारीको नाम ः–                                       संकेत नं.

माथि उल्लेख भए बाहेक थपघट गर्नु पर्ने भए निजामती किताबखानाले भर्ने ः

(१) ठेगाना परिवर्तन ः
(२) इच्छाइएको व्यक्ति परिवर्तन भएमा सोको विवरण ः
(३) अन्य कुनै विवरण थपघट भएमा सोको विवरण ः

सम्बन्धित कर्मचारीको प्रमाणित गर्ने अधिकृतको

दस्तखत ः–                                                         दस्तखत ः–
मिति ः–                                                                 मिति ः–