अनुसूची–८ श्रेणी विहीन तथा राजपत्रअनङ्कित पाँचौं श्रेणीका पदहरु

अनुसूची–८ श्रेणी विहीन तथा राजपत्रअनङ्कित पाँचौं श्रेणीका पदहरु

अनुसूची–८
(नियम ३० को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
श्रेणी विहीन तथा राजपत्रअनङ्कित पाँचौं श्रेणीका पदहरु

१. हलुका र भारी सवारी चालक
२. कार्यालय सहयोगी वा सो सरहका पदहरु
३. सम्बन्धित सेवा,समूह सम्बन्धी नियमहरुमा तोकिएका पदहरु
४. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समय समयमा तोकेका अन्य
पदहरु