अनुसूची – १० सरुवा गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले राख्नु पर्ने अाफू अर्न्तगतका कार्यालहरुको श्रेणीगत सरुवा सम्बन्धी विवरणको ढाँचा

अनुसूची – १० सरुवा गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले राख्नु पर्ने अाफू अर्न्तगतका कार्यालहरुको श्रेणीगत सरुवा सम्बन्धी विवरणको ढाँचा

अनुसूची – १०