विवाह दर्ता ऐन, २०२८

विवाह दर्ता ऐन, २०२८

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०२८।६।६
संशोधन गर्ने ऐन
१. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ -२०४८।२।१६
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२. लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन
संशोधन गर्ने ऐन,  -२०६३ २०६३।७।१७
३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून
संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ -२०६६।१०।७
४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ -२०७२।११।१३

२०२८ सालको ऐन नं. १०
………….
विवाह दर्ताको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : बदलिंदो समाजको आवश्यकता अनुसार दर्ता गरी विवाह हुन सक्ने र विवाहलाई दर्ता गरी कानूनी निश्चितता प्रदान गर्न सकिने गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।