परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “विवाह दर्ता ऐन, २०२८” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नेपाल ………. भर र विदेशमा रहे बसेका नेपाली नागरिकलाई पनि लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन सम्बत् २०२८ साल पौष १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा–
(क) “विवाह अधिकारी” भन्नाले दफा ३ बमोजिम नियुक्त भएको वा तोकिएको अधिकारी सम्झनु पर्छ ।
(ख) “तोकिएको” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको सम्झनु पर्छ ।
३. विवाह अधिकारी : यस ऐनको प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल …………. को प्रत्येक जिल्लाको लागि वा विदेशी मुलुक, स्थान वा क्षेत्रको लागि एक वा एक भन्दा बढी विवाह अधिकारी नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ ।