Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१.१. सङ्क्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१.१. सङ्क्षिप्त नाम र प्रारम्भः

(१) यस आदेशको नाम “बैतडी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९” रहेको छ ।
(२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.