परिच्छेद–४ विविध

परिच्छेद–४ विविध

१२. बचाउ : यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले प्रचलित कानूनको विपरीत नहुने गरी रीतिथिति, परम्परा वा चलन व्यवहार अनुसार भएको वा हुुने कुनै विवाहको वैधतालाई प्रतिकूल असर पारेको मानिने छैन ।
१३. विवाह अधिकारीले गैर कानूनी काम गरेमा सजाय हुने : यो ऐनको विपरीत हुने गरी जानाजानी विवाह गराए वा विवाह दर्ता गरेमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको कार्यविधि पालन नगरी विवाह गराएमा वा विवाह दर्ता गरेमा विवाह अधिकारीलाई ६ महीनासम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।
१४. झुठ्ठा व्यहोरा उद्घोषण गर्ने वा लेखी दिनेलाई वा त्यस्तोमा साक्षी बस्नेलाई सजाय : विवाह नभएकोमा विवाह भएको हो भनी वा अन्य कुनै किसिमको झुठ्ठा व्यहोरा जानी जानी उद्घोषन गर्ने वा लेखी दिने व्यक्तिलाई वा त्यस्तोमा सहिछाप गरिदिने साक्षीलाई तीन महीनासम्म कैद वा पाँचसय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
१५. भूलसुधार गर्ने : विवाह अधिकारीले यो ऐन बमोजिम विवाह दर्ता किताबमा जनिएको कुराको कुनै किसिमको भूलसुधार गर्न आवश्यक देखेमा सम्बन्धित विवाहका पक्षहरु वा निजहरु जीवित नभएमा वा अनुपस्थित रहे अरु कुनै दुईजना पत्यारलायक साक्षीहरुको सामुन्नेमा मूल दर्तालाई कुनै केरमेट नगरी दर्ताको छेउपट्टी भूलसुधार गरी आफ्नो र सो पक्षहरुको वा साक्षीहरुको पनि सहीछाप गर्नु गराउनु पर्दछ ।
१६. नियम बनाउने अधिकार : (१) यो ऐनको उद्दश्य पूर्तिको लागि नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी खास गरी देहायका विषयहरुमा नियम बनाउन सकिनेछः–
(क) विवाह अधिकारीको नियुक्ति वा अधिकार, काम, कर्र्तव्य र क्षेत्र तोक्ने सम्बन्धमा,
(ख) यस ऐन अन्तर्गत आवश्यक दर्खास्त, दर्ता किताब, प्रमाणपत्रको ढाँचा र सो भर्ने तरीका, र
(ग) दर्खास्त, प्रमाणपत्र तथा अन्य कागजातहरुको नक्कल दिने तथा दस्तुर तोक्ने सम्बन्धमा ।