जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२

जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५२।६।३०

संशोधन
१. जिल्ला अदालत (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०५६                      २०५६।४।५
२. जिल्ला अदालत (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०५८                        २०५८।६।१
३. जिल्ला अदालत (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०५९                        २०५९।४।२०
४. जिल्ला अदालत (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६०                       २०६०।८।१
५. जिल्ला अदालत (पा“चौं संशोधन) नियमावली, २०६३                     २०६३।४।१
६. जिल्ला अदालत (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०६४                       २०६४।१२।
७. जिल्ला अदालत (सातौं संशोधन) नियमावली, २०६६                       २०६६।५।१
८. जिल्ला अदालत (आठौं संशोधन) नियमावली, २०६७                      २०६७।४।३
९. जिल्ला अदालत (नवौं संशोधन) नियमावली, २०६८                         २०६८।२।२
१०. जिल्ला अदालत (दशौं संशोधन) नियमावली, २०७०                      २०७०।४।१४
११. जिल्ला अदालत (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०७१                     २०७१।८।७
१२. जिल्ला अदालत (बाहौं संशोधन) नियमावली, २०७३                      २०७३।७।२९

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफाँ  ३१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वाेच्च अदालतले देहायका नियमहरु बनाएकोछ ।