परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः  (१) यी नियमहरुको नाम “जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२” रहेकोछ ।
(२) यस नियमावलीको,–

(क) नियम ८१ र ८२ बाहेक अरु नियमहरु संवत् २०५२ साल मार्ग १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछन् ।
(ख) नियम ८१ र ८२ सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकि दिएको मितिदेखि तोकिएको अदालतको हकमा प्रारम्भ हुनेछन् ।

२. परिभाषाः  विषय वा प्रसङ्गले अर्काे अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “अदालत” भन्नाले जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ ।
(ख) “ऐन” भन्नाले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ सम्झनु पर्छ ।

(ग) “न्यायाधीश” भन्नाले अदालतको जिल्ला न्यायाधीशलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीशलाई समेत जनाउ“नेछ ।
(घ) “स्रेस्तेदार” भन्नाले न्यायाधीशको सामान्य निर्देशन तथा नियन्त्रणमा रही अदालतको प्रशासन सम्बन्धी एवं प्रचलित कानूनमा स्रेस्तेदारले गर्ने भनी तोकिएको काम गर्न तोकिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “तहसिलदार” भन्नाले न्यायाधीशको सामान्य निर्देशन तथा नियन्त्रणमा रही फेेेसला कार्यान्वयन सम्बन्धी एवं प्रचलित कानूनमा तहसिलदारले गर्ने भनिएका काम गर्न तोकिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फैसला कार्यान्वयन अधिकारीलाई समेत जनाउँनेछ ।
(च) “कानून व्यवसायी” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम कानून व्यवसायीमा दरिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(छ) “पक्ष” भन्नाले मुद्दा मामिलाको वादी प्रतिवादी समेत सम्झनु पर्छ ।
(ज) “फिरादपत्र” भन्नाले फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र समेतलाई जनाउ“छ ।
(झ) “मेलमिलाप” भन्नाले मुद्दाका पक्षहरु बीचको विवादमा मान्य सहमतिमा पुग्न निष्पक्ष र तटस्थ तेस्रो पक्षबाट सहजकर्ताको रुपमा कार्य गर्ने संवाद र वार्ताको स्वेच्छिक र गोपनीय प्रक्रिया सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “मेलमिलापकर्ता” भन्नाले मुद्दाका पक्षहरुलाई विवादीत कुनै वा सबै विषयवस्तुमा मेलमिलाप गराउने उद्देश्यले सहजकर्ताको रुपमा कार्य गर्नको लागि पक्षहरुले रोजेको व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पक्षहरुको सहमतिमा अदालतले तोकेको मेलमिलापकर्तालाई समेत जनाउनेछ ।
(ट) “मेलमिलाप कार्यमा संलग्न संस्था” भन्नाले मुद्दामा संलग्न पक्षहरुलाई मेलमिलाप गराउने उद्देश्यले कानून बमोजिम स्थापित संघ संस्था सम्झनु पर्छ ।