परिच्छेद –१० निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद –१० निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

६०. मुद्दाको मिसिल अन्त लैजान र अरुलाई देखाउन नहुनेः मिसिल सम्बन्धमा न्यायाधीश र अरु कागजका हकमा स्रेस्तेदारका आदेश बेगर अदालत भवनबाट हटाएर अन्त लैजान र अदालतको न्यायाधीश वा कर्मचारी बाहेक अरु कसैलाई देखाउन वा त्यस सम्बन्धी सूचना दिन हुँदैन ।

६१. निरीक्षणको लागि निवेदन दिनेः अदालतमा भएको कुनै मिसिल वा कागजातको निरीक्षण गर्न चाहनेले दिनको साढे दश बजेदेखि साढे तीन बजेसम्ममा अनुसूची–९ बमोजिमको ढाँचामा देहायका कुराहरु खुलाई चाहिने दस्तुर साथ राखी छुट्टाछुट्टै मिसिल वा कागजपत्रको निरीक्षणको लागि छुट्टाछुट्टै निवेदन दिनु पर्छः–

(क) जुन मुद्दाको मिसिल वा कागजपत्रको निरीक्षण गर्न चाहेको हो सो मुद्दाको मिसिल, नम्बर र साल,
(ख) निरीक्षण गर्न चाहेको मिसिल वा कागजपत्रको विवरण,
(ग) निवेदक मुद्दामा पक्ष वा वारिस नभए निरीक्षण गर्न चाहेको कारण,
(घ) निरीक्षण गर्ने व्यक्तिको नाम, थर र वतन,
(ङ) निरीक्षणको किसिम (तत्काल वा साधारण) ।

६२. निरीक्षण दस्तुरः अदालतमा रहेको मिसिलहरु वा अरु किसिमले अन्य अड्डा अदालतबाट आएको मिसिलहरु निरीक्षण गर्न चाहेमा देहाय बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछः

(क) पक्ष विपक्ष वा निजको वारिसले दिएको निवेदनपत्रमा दुई रुपैयाँ,
(ख) मुद्दामा सरोकारवाला पक्ष विपक्ष बाहेक अरुले दिएको निवेदनपत्रमा पा“च रुपैया“,
(ग) पक्ष विपक्ष वा निजहरुको वारिसले तत्काल निरीक्षणको लागि निवेदनपत्र दिएमा चार रुपैया“,
(घ) मुद्दाको सरोकारवाला पक्ष बाहेक अरुले तत्काल निरीक्षणको लागि निवेदनपत्र दिएकोमा दस रुपैया“ ।

६३. निरीक्षणको दर्ता किताबः अभिलेख संरक्षकले अनुसूची–१० बमोजिमको ढाँचामा निरीक्षण दर्ता किताब राख्नु पर्छ ।

६४. निरीक्षण गर्न दिनेः निरीक्षण गर्न अनुमति पाएको व्यक्तिले आदेश भएका मितिले सात दिनभित्र आफूले निरीक्षण गर्न चाहेको दिनको सूचना तत्काल निरीक्षणको आदेश रहेछ भने सोही दिनको एक बजेसम्म र साधारण निरीक्षणको आदेश रहेछ भने चौबीस घण्टा अगावै आदेशको किनारामा लेखी सुपरिवेक्षक वा अभिलेख संरक्षकलाई दिनु पर्छ र निजले उल्लिखित दिनको एघार बजेदेखि तीन बजेभित्र अभिलेख कक्षमा आफ्नो रोहबरमा निरीक्षण गर्न दिनेछ ।

६५. निरीक्षण गर्ने कागजात मगाउनेः नियम ६४ अन्तर्गत दिएको सूचना पाउनासाथ अभिलेख संरक्षकले निवेदनपत्रमा लेखिएको मिसिल वा कागजपत्र सम्बन्धित फाँटवालासँग मागी पठाउनु पर्छ । त्यस्तो मागी पठाएकोमा सम्बन्धित फाँटवालाले तत्काल निरीक्षणको आदेश रहेछ भने तुरुन्त र साधारण निरीक्षणको आदेश रहेछ भने जुन दिनलाई मागी पठाएको छ, त्यस दिनको एघार बजेसम्म सुपरीवेक्षक वा अभिलेख संरक्षकले पाउने गरी पठाई दिनु पर्छ ।

६६. निरीक्षण गर्दा निषेध गरिएका कामः (१) मिसिल वा कागजपत्रको निरीक्षण गर्न कुनै पनि व्यक्तिले निरीक्षण कोठामा कलम, मसी ल्याउन र मिसिल वा कागजपत्रको निरीक्षण गर्दा कुनै प्रकारको दाग वा चिन्ह लगाउन, च्यात्न, फार्न वा अरु कुनै किसिमबाट नोक्सानी पार्न हु“दैन ।

(२) निरीक्षण गर्ने व्यक्तिले निरीक्षण गर्दा चाहिने कुरासम्म सिसाकलमले टिप्न हुन्छ । नक्कलै उतार्न वा उल्था गर्न हुँदैन ।

(३) पर्याप्त कारण भएमा बाहेक मुद्दा सुनुवाई हुने दिन इजलासमा लगेको वा लग्ने मिसिल वा कागजपत्र निरीक्षण गर्न दिइने छैन ।

६७. कागज फिर्ता गर्नेः जुन फाँटबाट मिसिल वा कागजपत्र ल्याइएका हुन् ती मिसिल कागजपत्र सोही फाँटमा अभिलेख संरक्षकले सोही दिन फिर्ता दिनु पर्छ ।