Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसूची – ३ आदेशपत्र

अनुसूची – ३
(नियम १२ को खण्ड (छ) सँग सम्बन्धित)

………………. जिल्ला अदालत

आदेशपत्र

संवत् ………… सालको दे.फौ. मुद्दा नं. …………………

…………………………………………………………

विरुद्ध

…………………………………………………………

आदेश