अनुसूची – ७ (नियम ५९ सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – ७ (नियम ५९ सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – ७
(नियम ५९ सँग सम्बन्धित)
………………. जिल्ला अदालत
इजलास

माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री ……………………

आदेश

संवत् ……….. को दे । फौ मुद्दा नं. ……………………..

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

मुद्दाको नामः–

आदेशको व्यहोरा …………………………………………..

मितिः–                                                                      यस ठाउँमा मिति सहितको पूरा नाउँको दस्तखत हुनु पर्छ ।