अनुसूची – ८ जिल्ला अदालतमा चढाएको नक्कलको निवेदन पत्र

अनुसूची – ८ जिल्ला अदालतमा चढाएको नक्कलको निवेदन पत्र

अनुसूची – ८
(नियम ५५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

जिल्ला अदालतमा चढाएको

नक्कलको निवेदन पत्र

संवत् …………………….सालको ……………. नं…………………

मुद्दा ……………………….

………………………………………..    निवेदक

वादी/प्रतिवादी

विरुद्ध

…………………………………………….. वादी/प्रतिवादी

म निवेदक निम्न बमोजिमको लिखत / लिखतहरुको नक्कल अदालतले / आफ्नै तर्फबाट सारी लिन पाउँ भनी नियम बमोजिमको दस्तुर साथै राखी निवेदन गर्दछु । नक्कल माग गरेको लिखत / लिखतहरु
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

………………………………………………

……………………………………………

……………………………………….

यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक छ झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

द…………………………

निवेदक

इति संवत् ……………………………………

 

(अदालतको प्रयोजनको लागि)

निवेदन दर्ता नं.                                 निवेदन दस्तुर (साधारण / जरुरी): रु. ……………
दर्ता मितिः                                       नक्कल दस्तुर प्रति पाना

रसिद नं.                                         रु……………  का दरले पाना …………….. को जम्मा रु…………………

………………                                   जम्मा दस्तुर रु. …………

फाँटवालाको दस्तखतः                      द ……………………………………

 

प्रमाणित गर्ने अधिकृत

माग बमोजिमको नक्कल बुझिलिएँ

द. …………….

निवेदक