अनुसूची – ९ जिल्ला अदालतमा चढाएको निरीक्षणको निवेदनपत्र

अनुसूची – ९ जिल्ला अदालतमा चढाएको निरीक्षणको निवेदनपत्र

अनुसूची – ९
(नियम ६१ सँग सम्बन्धित)

………………………. जिल्ला अदालतमा चढाएको निरीक्षणको निवेदनपत्र

दर्ता मितिः–

निम्नलिखित चलिरहेको । छिनिएको मुद्दाको मिसिल कागजको साधारण÷तत्काल निरीक्षण गर्न पाउ“ निवेदन बापत लाग्ने दस्तुर रु. ……… यसै निवेदनसाथ दाखिल गरेको छु ।

अदालतको प्रयोगको लागि

१. निरीक्षण गराउने कर्मचारीले मिसिल मागेको मिति ।

२. निरीक्षण गराउने कर्मचारीले मिसिल पाएको मिति ।