अनुसूची – १२ मिसिलको अान्तरिक निरीक्षण फाराम

अनुसूची – १२ मिसिलको अान्तरिक निरीक्षण फाराम

द्रष्टव्य – १

(क) सुपरिवेक्षक भन्नाले शाखा प्रमुखलाई जनाउँनेछ ।

(ख) पुनरावलोकनकर्ता भन्नाले से्रस्तेदार वा निजबाट तोकिएको कर्मचारीलाई जनाउँनेछ ।
(ग) निरीक्षक भन्नाले निरीक्षण गर्न खटिएको न्यायाधीशलाई जनाउ“नेछ ।

द्रष्टव्य – २
सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता, निरीक्षकले सुपरिवेक्षण, पुनरावलोकन वा निरीक्षणको क्रममा ध्यान दिनु पर्ने मुख्य पक्षहरुः

क. ऐन नियमले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको काम कारबाही समयमा सम्पन्न भएको छ, छैन ।
ख. आदेश अनुसारको काम कारबाही समयमा भएको छ, छैन ।
ग. म्याद तामेली वा म्याद तारिखहरु मिलेको छ, छैन ।
घ. अङ्ग पुगी सकेपछि मुद्दा पेशी चढाइएको छ, छैन ।
ङ. मिसिलमा हुनु पर्ने कागजातहरु अद्यावधिक छ, छैन ।
च. एउटै त्रुटी पटक पटक दोहोरिएको छ, छैन ।
छ. कोर्ट फी लिएको छ, छैन ।