परिच्छेद–११, प्रस्तावमा संशोधन

परिच्छेद–११, प्रस्तावमा संशोधन

74. संशोधन सम्बन्धी शर्त :-

कुनै प्रस्तावको सम्बन्धमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दा देहायका शर्तको पालना गर्नु पर्नेछ :–

(क) मूल प्रस्तावको सिद्धान्त विपरीत हुन नहुने,
(ख) मूल प्रस्तावको विषयसँग सम्बद्ध हुनुपर्ने,
(ग) बैठकले पहिले गरिसकेको निर्णयसँग बाझिएको हुन नहुने, र
(घ) स्पष्ट अर्थ दिने हुनुपर्ने ।

75.  संशोधनको सूचना :- (१) संशोधन पेश गर्न चाहने सदस्यले प्रस्तावमाथि विचार गरिने दिनको चौबीस घण्टा अगावै संशोधनको सूचना सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।

तर सभामुखको अनुमति लिएर प्रस्तावमाथि छलफल प्रारम्भ हुनुभन्दा कम्तीमा एक घण्टा अगावै संशोधनको सूचना पेश गर्न सकिनेछ ।
(२) संशोधनको सूचना प्राप्त भएमा प्रत्येक संशोधनको एक–एक प्रति सदस्यलाई उपलब्ध गराइनेछ ।

76.  संशोधन स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार :-

(१) प्रस्तावमाथि पेश गरिने संशोधन स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार सभामुखलाई हुनेछ ।
(२) संशोधन स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने प्रयोजनको लागि सभामुखले सम्बन्धित सदस्यलाई संशोधनको उद्देश्य स्पष्ट गर्न लगाउन सक्नेछ ।
77.  संशोधन पेश गर्ने :- सभामुखले स्वीकृत गरेको संशोधन वा संशोधन सहितको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्नुभन्दा पहिले बैठकमा पढेर सुनाउनेछ । यसरी निर्णयार्थ पेश गर्दा एकभन्दा बढी संशोधन भएमा सभामुखले उपयुक्त ठह¥याएको कुनै एक संशोधन वा संशोधन सहितको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिई पेश गर्न सक्नेछ ।