अनुसूची – १, (नियम ७ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – १, (नियम ७ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

श्री महासचिव,
संघीय संसद ।
विषयः सभामुख÷उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् ।

प्रतिनिधि सभाको सभामुख÷उपसभामुखको निर्वाचनमा सदस्य श्री …………… ……. ……… ……….. ……. लाई नेपालको संविधानको धारा ९१ एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सभामुख÷उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु ।

निजको विवरण देहाय बमोजिम छ :–
१. नाम थर :– ……………………………………………..                                                     .उम्मेदवारको
फोटो
२. जन्ममिति :– ……………………….

३. लिङ्ग :– ……………
४. प्रदेश :– …………….

५. ठेगाना :– ……………………………………..
६. प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्लाः–……………………
७. आमाको नाम :– ……………………………………………….
८. बाबुको नाम :– ……………………………………………….
९. पति÷पत्नीको नाम, थर :– ………………………………………………….
१०. राजनीतिक दलको नाम :– ……………………………………………………….
११. नागरिकता नं. र प्रकार :– ………………………………………
१२. क्र.सं. …………..
प्रस्तावक
दस्तखत :- ………………
नाम, थर :- …………………….

क्र.सं :- ……….

माथि उल्लेख भए बमोजिम सदस्य श्री … … … … … प्रस्तावक भई प्रतिनिधि सभाको सभामुख÷उपसभामुखको निर्वाचनमा सदस्य
श्री … … … … … लाई निर्वाचित गरियोस् भनी गर्नुभएको प्रस्तावको म समर्थन गर्दछु ।
समर्थक
दस्तखत :- ………………
नाम, थर :- ………………..
क्र.सं :-……….

प्रस्तावित उम्मेदवारको मञ्जुरी रहेको निस्सा

मलाई श्री ………………. …………….. ले प्रतिनिधि सभाको सभामुख÷उपसभामुखको निर्वाचनमा उम्मेदवार प्रस्ताव गर्नु भएकोमा म सो पदमा निर्वाचित भएमा सभामुख÷उपसभामुखको पदमा रही काम गर्न राजी छु ।

प्रस्तावित उम्मेदवारको,–
दस्तखत :- ………………
नाम, थर :- …………………
क्र.सं :- ……….
मिति :- …………………..

संलग्न कागजात :- प्रस्तावित उम्मेदवारको नेपालको नागरिकताको प्रतिलिपि यसैसाथ संलग्न छ ।