अनुसूची– ५, अनुसूची– ५ (नियम २१४ सँग सम्बन्धित) सदस्यको व्यक्तिगत विवरण फाराम

अनुसूची– ५, अनुसूची– ५ (नियम २१४ सँग सम्बन्धित) सदस्यको व्यक्तिगत विवरण फाराम

1.  सदस्यको नाम, थर :- (नेपालीमा) ………………………….
(अंग्रेजीमा ठूलो अक्षरमा)
2.  आमाको नाम, थर :-

3.  बाबुको नाम, थर :-
4.  पति÷पत्नी को नाम, थर :-
5.  जन्म मिति :-
6.  नागरिकता नं. र जिल्ला :-
7.  स्थायी ठेगाना :-
प्रदेश :-
जिल्ला :-
गा.पा./न.पा. :-
वडा नं. :-
टोल :-
8.  काठमाडौं उपत्यकाको ठेगाना :-
जिल्ला :-
नगरपालिका :-
वडा नं. :-
टोल :-
फोन नं. :-
मोबाईल :-
ई–मेल :-
9.  शैक्षिक योग्यता :-
10.  अनुभव÷विशेषज्ञता :-