सैनिक सेवा नियमावली, २०६९

सैनिक सेवा नियमावली, २०६९

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०६९।१०।१०

सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १४३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।