परिच्छेद–८ पोशाक तथा अन्य सामान र राशन सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–८ पोशाक तथा अन्य सामान र राशन सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था

 

९४. पोशाक तथा अन्य सामानः

(१) सैनिक व्यक्तिको पोशाकको रङ, किसिम, गुणस्तर र अन्य विवरण प्रधान सेनापतिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ ।
(२) सैनिक व्यक्तिलाई दर्जा अनुसार अनुसूची– १३ मा उल्लेख भए बमोजिमको पोशाक र अन्य सामानहरू निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।
(३) सैनिक व्यक्तिलाई तयारी पोशाक वितरण गर्न नसकेको अवस्थामा स्थानीय दररेट बमोजिम सिलाई खर्चको रकम सहितको कपडा उपलब्ध गराइनेछ ।
(४) सैनिक व्यक्तिलाई वितरण गरिएको पोशाक तथा अन्य सामान निश्चित अवधि पुगी वा सरकारी काम विशेषले फाटी टुटी गएमा उपनियम (५) बमोजिम गठन हुने क्षतिपूर्ति समितिले ठह¥याए बमोजिम सट्टाभर्ना दिइनेछ ।
(५) उपनियम (४) को प्रयोजनका लागि जङ्गी अड्डाले क्षतिपूर्ति समिति गठन गरी सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार समेत तोक्न सक्नेछ ।

९५. राशन सुविधाः नेपाली सेनामा कार्यरत सबै सैनिक व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमको राशन सुविधा दिइनेछ ।
तर अध्ययन बिदा लिई बसेका सैनिक व्यक्तिलाई राशन सुविधा दिइने छैन ।