अनुसूची – १ नेपाली सेनामा रहने सेवा र समूह

अनुसूची – १ नेपाली सेनामा रहने सेवा र समूह

अनुसूची – १
(नियम ३ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

नेपाली सेनामा रहने सेवा र समूह
१. सैनिक साधारण सेवा
२. सैनिक प्राविधिक सेवाः यस सेवामा देहायका समूहहरू रहनेछन्ः–
(क) सैनिक स्वास्थ्य समूह
(ख) सैनिक इन्जिनियरिङ्ग समूह
(ग) पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य समूह
(घ) अन्य प्राविधिक समूह

३. सैनिक प्राड सेवा

४. सैनिक हवाई सेवाः यस सेवामा देहायका समूहहरू रहनेछन्ः–
(क) पाइलट समूह
(ख) हवाई सम्भार समूह
(ग) अन्य हवाई समूह

५. सैनिक विविध सेवाः यस सेवामा देहायका समूहहरू रहनेछन्ः–
(क) विकास निर्माण समूह
(ख) पुजारी समूह
(ग) सैनिक कर्मचारी समूह
(घ) लेखा समूह
(ङ) सैनिक शिक्षा समूह
(च) ग्यारिजन समूह
(छ) बन्दोवस्ती कार्य समूह
(ज) अल्प सेवा समूह