अनुसूची – २ फलोअर्समा रहने श्रेणीविहिन पद 

अनुसूची – २ फलोअर्समा रहने श्रेणीविहिन पद 

अनुसूची – २
(नियम ४ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

 

फलोअर्समा रहने श्रेणी विहिन पद देहाय बमोजिम हुनेछः–
(१) बन्दोबस्ती कार्य सिपाही
(२) सुचिकार
(३) कुचिकार
(४) चर्मकर्मी
(५) भान्छे
(६) सहायक भान्छे
(७) लोहकार
(८) धोवी
(९) केशकर्तक
(१०) सिकर्मी
(११) टहलुवा
(१२) माली
(१३) सयस
(१४) मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य पद ।