अनुसूची – ३ विज्ञापनको ढाँचा 

अनुसूची – ३ विज्ञापनको ढाँचा 

(नियम १३ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

पदपूर्ति समिति

कार्यरथी विभाग,

भर्ना छनौट निर्देशनालय
जंगी अड्डा
…………. पदको लागि दरखास्त आह्वान”
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०/……./…….गते

१. सैनिक सेवामा रिक्त रहेका………….पद खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्न आवश्यक भएकोले देहायको योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

२. आवश्यक संख्याः
३. दरखास्त दिने मिति र स्थानः
४. दरखास्त दस्तुर

५. आवश्यक योग्यता

(क) शैक्षिक योग्यता
(ख) शारीरिक योग्यता
(ग) अन्य योग्यता

६. उमेरको हदः
७. सैनिक सेवाका वहालवाला उम्मेदवारः
८. पेश गर्नु पर्ने आवश्यक प्रमाणपत्रहरू
९. फोटोग्राफः
१०. सम्पर्क मिति र स्थानः
११. छनौट प्रक्रिया
१२. तलव, भत्ता, राशन तथा अन्य सुविधाहरूः
१३. दरखास्त फारामः दरखास्त फाराम
१४. अन्य शर्तहरू