अनुसूची–८ कबूलियतनामा

अनुसूची–८ कबूलियतनामा

(नियम ३३ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)

कबूलियतनामा

……………………………………… को सूचना/पत्र बमोजिम ……………….. दर्जामा बढुवाको कुनै पनि उम्मेदवार सैनिक व्यक्ति मेरो नजिकको नातेदार पर्दैन । बढुवा समितिको काम कारवाही गर्दा मैले प्रचलित ऐन नियमको अधिनमा रही गर्नेछु भनी यो कबुलियतनामा गर्दछु ।

कबुलियत गर्नेको नामः
दर्जाः
दस्तखतः

ईति सम्वत् २०……….. साल …………… महिना ……………. गते रोज ………… शुभम् ।