अनुसूची – ९ अङ्क विभाजन

अनुसूची – ९ अङ्क विभाजन

(नियम ३८ को उपनियम (७) सँग सम्बन्धित)

अङ्क विभाजन  नियम ३८ को उपनियम (७) बमोजिम प्रदान गरिने अङ्कको विभाजन र सो को आधार देहाय बमोजिम हुनेछः

(क) क्याडेट जेष्ठता वापतः अधिकृत क्याडेट तालिमको नतिजा अनुसार सहायक सेनानीहरूको कायम हुने जेष्ठताको आधारमा यो अङ्क प्रदान गरिनेछ । आयुक्त पद प्राप्त गर्ने सहायक सेनानीहरूको जम्मा संख्यालाई मर्यादाक्रम अनुसार चार खण्डमा विभाजन गरी पहिलो खण्डमा पर्ने सबै अधिकृतहरूलाई दश अङ्क, यसरी नै दोश्रो, तेश्रो र चौथो (अन्तिम) खण्डमा पर्ने अधिकृतहरूलाई क्रमशः आठ, छ र चार अङ्क प्रदान गरिनेछ । खण्ड विभाजन गर्दा सबै खण्ड बराबर नभएमा दशमलब पछिको अङ्कलाई माथिल्लो खण्डमा लिईनेछ । उदाहरणः जम्मा पैतालीस जना आयुक्त पद प्राप्त गर्ने अधिकृत क्याडेटहरू मध्ये मर्यादाक्रम अनुसार एक देखि बाह्र सम्मले दश अङ्क, तेह्र देखि तेइस सम्म आठ अङ्क, चौबीस देखि चौतीस सम्म छ अङ्क र बांकीलाई चार अङ्क प्रदान गरिनेछ । विदेशमा तालिम गरी पास
आउट भएका अधिकृतलाई दश अङ्क प्रदान गरिनेछ ।

(ख) कायमी सेवा वापतः पदोन्नतीको लागि उम्मेदवार अधिकृतको नाम पहिलो पटक (वर्ष) वोर्डमा समावेश भएमा पाँच अङ्क, दोश्रो पटक भएमा बाह्र अङ्क र तेश्रो (अन्तिम) पटक वोर्डमा समावेश भएमा सत्र अङ्क प्रदान गरिनेछ ।
(ग) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत
(१) सेनानीबाट प्रमुख सेनानी दर्जामा पदोन्नती हुँदाः कार्य सम्पादनको जम्मा पूर्णाङ्क तेत्तीसलाई सहायक सेनानी÷उपसेनानी दर्जाको कार्य सम्पादनको लागि तीन अङ्क, सहसेनानी दर्जाको लागि छ, सेनानी दर्जा (कमाण्ड वाहेक) को लागि नौ अङ्क र गुल्म अथवा सो सरहको कमाण्डको कार्य सम्पादनको लागि पन्ध्र अङ्क विभाजन गरिनेछ । सम्बन्धित अधिकृतले सम्बन्धित दर्जामा भरेको सबै कार्य सम्पादनको जम्मा प्राप्ताङ्कको औसतलाई माथि उल्लेखित सम्बन्धित दर्जाको पूर्णाङ्क (भार) मा परिवर्तन गरी अङ्क प्रदान गरिनेछ । अति योग्य तथा बढी योग्य समूहमा पर्ने सेनानीहरूले कमाण्ड कार्य सम्पादनको अङ्क प्राप्त गर्न अनिवार्य रुपमा अनाश्रीत गुल्म वा व्याट्री वा सो सरहको सबयुनिट कमाण्ड गरेको हुनुपर्नेछ । योग्य समूहका सेनानीहरूको हकमा अनाश्रीत गुल्म वा व्याट्री वा सो सरहको सबयुनिट कमाण्ड नगरेको भए सहायक गणपति अथवा कुनै शिक्षालय वा डिपोमा सहायक पतिको नियुक्तीमा रहँदाको कार्यलाई कमाण्डको कार्य सम्पादनको रुपमा लिई अङ्क प्रदान गरिनेछ ।

(२) प्रमुख सेनानीबाट महासेनानी दर्जामा पदोन्नती हुँदाः कार्य सम्पादनको जम्मा पूर्णाङ्क तेत्तीसलाई सेनानी दर्जा (कमाण्ड वाहेक) को लागि तीन अङ्क, अनाश्रीत गुल्म वा व्याट्री वा सो सरहको कमाण्डको कार्य सम्पादनको लागि छ अङ्क, प्रमुख सेनानी दर्जा (कमाण्ड वाहेक) को लागि नौ अङ्क र गण कमाण्ड अवधिको कार्य सम्पादनको लागि पन्ध्र अङ्क विभाजन गरिनेछ । सम्बन्धित अधिकृतले उल्लेखित दर्जाहरूमा भरेको सबै कार्य सम्पादनको प्राप्ताङ्कको औसतलाई माथि उल्लेखित सम्बन्धित दर्जाको पूर्णाङ्क (भार) मा परिवर्तन गरी अङ्क प्रदान गरिनेछ । योग्य समूहका प्रमुख सेनानीको हकमा सेनानी दर्जाको कमाण्डको अङ्क माथि खण्ड (ग) (१) मा उल्लेख भए अनुसार प्रदान गरिनेछ । प्रमुख सेनानी दर्जाको कमाण्डको अङ्कको लागि सबै समूहका अधिकृतहरूले अनिवार्य रुपमा गण कमाण्ड गरेको हुनुपर्नेछ ।

(घ) तालिम (ग्रेडिङ्गको आधारमा) वापत
(१) युवक अधिकृत तालिमः यस तालिमको लागि जम्मा पाँच अङ्क छुट्ट्याइनेछ । सम्बन्धित अधिकृतले प्राप्त गरेको क, ख, ग र घ ग्रेडिङ्ग अथवा डिस्टिङ्गसन, एबोभ एभरेज, हाई एभरेज, र एभरेज अनुसार क्रमशः पाँच, चार, तीन, र दुई अङ्क प्रदान गरिनेछ ।

(२) गुल्मपति तथा स्टाफ तालिमः यस तालिमको लागि जम्मा छ अङ्क छुट्ट्याइनेछ । जसमध्ये सैद्धान्तिक तर्फ पाँच अङ्क छुट्ट्याई सम्बन्धित अधिकृतले प्राप्त गरेको क, ख, ग र घ ग्रेडिङ्ग अनुसार क्रमशः पाँच, चार, तीन, र दुई अङ्क प्रदान गरिनेछ र व्यवहारिक तर्फ शिक्षक योग्य “आई” वा “क्ष” ग्रेडिङ्ग आएमा थप एक अङ्क प्रदान गरिनेछ । यदि गुल्मपति र जुनियर स्टाफ तालिम छुट्टाछुट्टै गरेको भएमा राम्रो नतिजा भएको एउटा तालिमको आधारमा अङ्क प्रदान गरिनेछ ।

(३) अन्य तालिमः यस तालिमको लागि जम्मा चार अङ्क छुट्ट्याइनेछ । जंगल÷माउण्टेन वारफेयर, एकासी मिलि मिटर, जनरल पर्पोज मेशिन गन÷मिडियम मेशिन गन, ईन्ट तथा सुरक्षा वेसिक, सपोर्टिङ्ग आम्र्सको युवक अधिकृत तालिम, आर्टिलरी/इन्जिनियर/सिग्नल अधिकृत आधार तालिम, कम्व्याट तालिम, प्रवन्ध तालिम, रेजिमेण्टल सिग्नल अधिकृत तालिम र अल आर्मस् फिल्ड इन्जिनियरिङ्ग तालिम मध्ये कुनै एक तालिमलाई मात्र गणना गरी सो को नतिजाको आधारमा अङ्क प्रदान गरिनेछ । यदि कुनै अधिकृतले यी तालिमहरू मध्ये दुई वा सो भन्दा बढी गरेको भए उच्चतम ग्रेडिङ्ग प्राप्त एउटा तालिमलाई मात्र गणना गरिनेछ । यसमा तोकिएको चार अङ्कलाई सम्बन्धित अधिकृतले प्राप्त गरेको क, ख, ग र घ वा सो सरहको ग्रेडिङ्ग अनुसार क्रमशः चार, तीन, दुई र एक अङ्क प्रदान गरिनेछ । यदि क्वालिफाईड ग्रेडिङ्ग छ भने त्यसलाई दुई अङ्क प्रदान गरिनेछ । यसमा व्यवहारिक तर्फको ग्रेडिङ्ग
प्राप्त गरेको भए गणना गरिनेछैन ।

(४) स्टाफ कलेज/गणपति तालिम. यस तालिमको लागि जम्मा तेह्र अङ्क छुट्ट्याइनेछ । अति योग्य तथा बढी योग्य समूहमा परेका अधिकृतहरूको हकमा स्टाफ कलेज तालिममा तोकिएको तेह्र अङ्क मध्ये आठ अङ्क सम्बन्धित अधिकृतले प्राप्त गरेको क, ख, ग र घ ग्रेडिङ्ग अथवा सो सरहको ग्रेडिङ्ग अनुसार क्रमशः आठ, सात, छ र पाँच अङ्क प्रदान गरिनेछ । त्यसै गरी शिक्षक योग्य (आई) ग्रेडिङ्ग प्राप्त गरेमा थप ३ अङ्क र दोहोरो (स्वदेश तथा विदेश) स्टाफ कलेज गरेको भएमा थप दुई अङ्क प्रदान गरिनेछ । योग्य अधिकृत समूहमा परेका अधिकृतहरूको हकमा गणपति तालिमको नतिजा वमोजिम आठ अङ्क सम्बन्धित अधिकृतले प्राप्त गरेको क, ख, ग र घ ग्रेडिङ्ग अनुसार क्रमशः आठ, सात, छ र पाँच अङ्क प्रदान गरिनेछ । यसरी नै बाँकी पाँच अङ्क विदेशमा दश हप्ता वा सो भन्दा लामो अवधिको मध्यम÷उच्च तहका पेशागत तालिम (जस्तैः सिग्नल/ इन्जिनियरिङ्ग डिग्री, लङ्ग गनरी स्टाफ तालिम, जुनियर कमाण्ड, इन्टेलिजेन्स तथा सेक्युरिटी, कुनै पनि आर्मस् तथा सर्भिसेजका मिड करियर/एडभान्स तालिम, युनिट कमाण्डर तालिम अथवा सो सरहका अन्य तालिम) गरेमा पाँच अङ्क प्रदान गरिनेछ । विदेश तालिमको लागि छनौट गर्दा सो सरहको तालिम स्वदेशमा संचालन हुने भएमा सो
तालिमको नतिजामा हासिल गरेको मर्यादाक्रम तथा ग्रेडिङ्गको आधारमा र स्वदेशमा संचालन नहुने तालिमको हकमा विदेश तालिमको लागि तोकिएको योग्यता पुगेकाहरू मध्ये जेष्ठता तथा कार्य क्षमताको आधारमा छनौट गरिनेछ ।

(ङ) वर्गीकृत÷चुनौतीपुर्ण क्षेत्र वापत. सैनिक ब्यक्तिहरूको निम्न लिखित जिल्लाहरूमा हुने सरुवालाई अतिकम सुविधायुक्त क्षेत्र (हार्ड एरिया) कम सुविधायुक्त क्षेत्र (सेमी हार्ड एरिया) र सुविधायुक्त क्षेत्र (सफ्ट) मा बर्गिकरण गरी सेनानी र प्रमुख सेनानी दर्जामा मूल्याङ्कन गर्दा सरुवा अवधिको आधारमा अधिकतम छ अङ्क प्रदान गरिनेछ । सेनानीर प्रमुख सेनानी दर्जा (मूल्याङ्कन गरिने दर्जा) मा अतिकम
सुविधायुक्त क्षेत्रमा प्रत्येक छ महिना अवधि सेवा गरे वापत दुई अङ्क र कम सुविधायुक्त क्षेत्रमा प्रत्येक छ महिना अवधि सेवा गरे वापत एक अङ्कको दरले अङ्क प्रदान गरिनेछ । सुविधायुक्त क्षेत्रमा प्रत्येक छ महिना अवधि सेवा गरे वापत सेनानीलाई शुन्य दशमलव दुई पाँच र प्रमुख सेनानीको हकमा शुन्य दशमलव पाँच अङ्क प्रदान गरिनेछ ।

 

स्पष्टीकरणः यस उपखण्डको प्रयोजनको लागि देशभित्र कुनै जिल्ला वा क्षेत्रलाई संकटग्रस्त÷द्वन्द्वग्रस्त÷अपरेशन ईलाका वा सो सरहको ईलाका भनी बलाधिकृत, व्यवस्था तथा युद्धकार्य महानिर्देशक तथा सैनिक सचिव सम्मिलित बोर्डले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रधान सेनापतिबाट समेत सिफारिस भै नेपाल सरकारले तोकेको जिल्ला÷क्षेत्र÷ईलाकालाई समेत अति कम सुविधायुक्त क्षेत्रको रुपमा लिई अङ्क प्रदान गरिनेछ । यसरी नै संयुक्त राष्ट्रसंघ मिशनमा खटिएको अवधिलाई अति कम सुविधायुक्त क्षेत्रको र संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्र्तगत शान्तिसेनामा खट्टिएको अवधिलाई कम सुविधायुक्त क्षेत्रमा गणना गरी अङ्क प्रदान गरिनेछ । स्टाफ कलेज, प्रतिष्ठान, शिक्षालय तथा सैन्य तालिम केन्द्रहरूमा इन्स्ट्रक्टरमा खट्टिएको अवधिलाई समेत कम सुविधायुक्त क्षेत्रमा गणना गरी अङ्क प्रदान गरिनेछ । माथि उल्लेख भएको बाहेक अन्य कुनै स्थानमा खट्टिई गएमा सुविधायुक्त क्षेत्रमा गणना गरी अङ्क प्रदान गरिनेछ ।

(च) विभूषण वापतः कायमी दर्जा (मूल्याङ्कन हुने दर्जा) मा पाएको पहिलो विभुषण/मानपदवीलाई दुई अङ्क र दोश्रो विभुषण/मानपदवीलाई थप एक अङ्क गरी अधिकतम तीन अङ्क प्रदान गरिनेछ । एउटा दर्जामा विभुषण/मानपदवीको अङ्क पाईसकेपछि सोही विभुषण/मानपदवीको लागि अर्को दर्जामा अङ्ग प्रदान गरिनेछैन । यस प्रयोजनको लागि २०६३ साल भन्दा पछाडी प्राप्त गरेको विभुषण/मानपदवीलाई मात्र गणना गरिनेछ ।

(छ) बढुवा समितिको मूल्याङ्कन वापतः

(१) बढुवा समितिको मूल्याङ्कनको लागि जम्मा तीन अङ्क राखिएको छ । ढुवा समितिको अध्यक्ष तथा सम्पूर्ण सदस्यहरूले उम्मेदवारको योग्यता, कार्य सम्पादन, योगदान, अनुशासन र माथिल्लो दर्जामा कार्य गर्न सक्ने क्षमतालाई मूल्याङ्कन गरी अङ्क प्रदान गर्नेछ । यसरी प्रदान गरेको व्यक्तिगत अङ्कहरूलाई जोडी औसत अङ्क निकाली बढूवा समितिको अङ्क प्रदान गरिनेछ ।

(२) कुनै सदस्यले एक अङ्क भन्दा कम प्रदान गर्नु परेमा बढुवा समिति समक्ष कारण खुलाउनु पर्नेछ ।
(३) संस्था तथा राष्ट्रको नाम उच्च राख्न प्रशंसनीय कार्य गर्ने अधिकृतलाई बढुवा समितिले ठहर गरेमा अधिकतम अङ्क प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(४) प्रदान गरिने अङ्क शुन्य दशमलव दुई पाँचले भाग जाने हुनु पर्नेछ र औसत निकाल्दा नजिकको शुन्य दशमलव दुई पाँचमा परिवर्तन गर्नेछ ।
(ज) मर्यादाक्रम निर्धारण

(१) मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा पहिले अति योग्य समूह, तत्पश्चात क्रमशः बढी योग्य समूह र योग्य समूहबाट सिफारिस भएका उम्मेदवारहरू
हुनेछन् ।
(२) अति योग्य समूहमा परेका र तोकिएको प्रतिशत अनुसार रिक्त पदमा छिरेका सेनानी/प्रमुख सेनानीहरूले प्राप्त गरेको मूल्याङ्कनको प्राप्ताङ्कको आधारमा मर्यादाक्रम कायम गरिनेछ । यो समूहका अधिकृतहरूले त्यस वर्ष बढी योग्य तथा योग्य समूहमा परेका सबै अधिकृतहरू (सिनियर वेशिक/सिनियर पदोन्नती वर्ष) लाई उछिन्न सक्नेछ ।

(३) बढी योग्य समूहमा परेका र तोकिएको प्रतिशत अनुसार रिक्त पदमा छिरेका सेनानी तथा प्रमुख सेनानीहरूको मर्यादाक्रम क्रमशः वेशिक तथा पदोन्नती वर्षको जेष्ठताको आधार र सम्बन्धित वेशिक तथा पदोन्नती वर्ष भित्र प्राप्ताङ्कको आधारमा हुनेछ । बढी योग्य समूहका सेनानी/प्रमुख सेनानीहरूले आफ्नो वेशिक/पदोन्नती वर्ष भित्र मात्र प्राप्ताङ्कको आधारमा जेष्ठता तलमाथि हुन सक्दछ तर प्राप्ताङ्क जतिसुकै प्राप्त गरे तापनि बढी योग्य समूहका जेष्ठ वेशिक/पदोन्नती वर्षका अधिकृतहरूलाई उछिन्न सक्नेछैन ।

(४) योग्य समूहमा परेका र तोकिएको प्रतिशत अनुसार रिक्त पदमा छिरेका सेनानी/प्रमुख सेनानीहरूको मर्यादाक्रम क्रमशः वेशिक तथा पदोन्नती वर्षको जेष्ठताको आधार र सम्बन्धित वेशिक तथा पदोन्नती वर्षभित्र प्राप्ताङ्कको आधारमा हुनेछ ।