अनुसूची – ११ कबूलियतनामा

अनुसूची – ११ कबूलियतनामा

 

(नियम ६० को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)

कबूलियतनामा

 

म ………………………………. लाई नेपाल सरकारले….(फलानो)…………….ठाउँमा ………………………….. (फलानो) ………………………….. तालिम/अध्ययन गर्न पठाइएकोमा सो तालिम÷अध्ययन पूरा गरी नेपाल फर्की आउने छु । फर्की आएपछि …….. वर्षसम्म सेवा छाड्ने छैन । फर्की नआएमा वा फर्केपछि सेवा नगरेमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने जुनसुकै कारवाही पनि भोग्न तयार छु र म माथि नेपाली सेनाले लगानी गरेको आर्थिक लगानी मेरो जायजेथा तथा सम्पत्तिबाट असुल उपर गरेमा मेरो मन्जुरी छ भनी मेरो मनोमानी राजीखुशीसँग यो कबुलियतनामाको कागज लेखी श्री सैनिक सचिव विभागमा चढाएँ ।

 

ईति संव्त २०… साल ….. महीना ….. गते रोज …. शुभम् …………………………..

सम्बन्धित सैनिक व्यक्तिको दरस्तखत

 

कबूलियतनामा

 

लिखितम ……………. जिल्ला ………………… वडा नं. ………. बस्ने वर्ष …… को म ………………… को छोरा÷छोरी ………………………. आगे मेरो ……………………. वर्ष …. को ………………………….. लाई नेपाल सरकार (नेपाली सेना) ले ……………………… मा तालिम÷अध्ययन गर्न पठाएकोमा कथमकदाचित निजले उक्त तालिम/अध्ययन समाप्त गरेपछि नेपाल फर्की नआएमा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले निजलाई तालिम/अध्ययन गराउँदा लाग्न गएको असुल उपर गर्नु पर्ने रकम निजले छ महिनाभित्र नबुझाएमा उक्त रकम म स्वयंले बुझाउने छु, बुझाउन नसकेमा उक्त रकम मेरो जायजेथाबाट असुल उपर गरी लिनु भनी मेरो मनोमानी खुशीराजीले यो कबुलियतनामाको कागज लेखि नेपाल सरकारमा चढाएँ ।

मुकाम अड्डै सदर ।

ईति सम्बत २०… साल ….. महिना ….. गते रोज …. शुभम् …………………………

सम्बन्धित अभिभावकको दस्तखत