अनुसूची – १२ निवृत्तिभरणको अधिकारपत्र

अनुसूची – १२ निवृत्तिभरणको अधिकारपत्र

(नियम ८८ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)

निवृत्तिभरणको अधिकारपत्र

सिलसिलेवार नं:
(क) निवृत्तभरण पाउने सैनिक व्यक्तिको :–
(१) अड्डा/कार्यालय/युनिट :–
(२) नाम, थर :–
(३) दर्जा :–
(४) उमेर :–
(५) व्यक्तिगत नं. :–
(६) विशेष चिन्ह :–
(७) स्थायी ठेगाना :–
(८) अवकाश मिति वा मृत्यु मिति :–
(ख) निवृत्तभरणको किसिम :–
(ग) निवृत्तभरण वापत पाउने रकम :–
(घ) निवृत्तभरण पाउने अवधि :–
(ङ) अशक्तताको प्रतिशत :–
(च) अशक्तताको वृत्ति अङ्क :–
(छ) निवृत्तभरण पाउने व्यक्ति / हकवालाको सहिछाप :
(१) लेखात्मक :–
(२) रेखात्मक :–

फोटो

दायाँ                                                      बायाँ

(ज) पाएको मान, पद्वी, अलंकार

पदकको नाम …………………. मिति …………………….
(झ) सेवा …………. वर्ष …………. महिना ……………. दिन …………….

(ञ) प्रति महिना पाउने रु. :–
(ट) शेषपछि इच्छाएको व्यक्तिको,
(१) नाम थर :–
(२) स्थायी ठेगाना :–
(३) इच्छाउने सैनिक व्यक्तिसँगको नाता सम्बन्ध :–

(ठ) शेषपछि इच्छाएको हकवालाको
(१) नाम थर :–
(२) स्थायी ठेगाना :–
(३) इच्छाउने सैनिक व्यक्तिसँगको नाता सम्बन्ध :–
(ड) परिचय गराउने सरकारी वहालवाला सैनिक व्यक्तिको,–
(१) नाम थर :–
(२) दर्जा :–

अधिकार पत्र प्रदान गर्ने अधिकृत :
दस्तखत :–
नाम थर :–
मिति :–