Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०६४।८।१

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।