Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद–२ सञ्चित कोष तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था

 

३. सञ्चित कोषको सञ्चालनः (१) सञ्चित कोष सञ्चालनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले समय समयमा तोकिदिए बमोजिमका खाताहरू रहनेछन् ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमका खाताहरूको सञ्चालन महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा सो कार्यालयले तोकिदिए बमोजिम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा अन्य कार्यालयले गर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमका खाताहरूमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बा“की रहेको विनियोजित रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिदिए बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

४. सञ्चित कोषको प्रयोगः नेपाल सरकारले सञ्चित कोषको प्रयोग सालबसाली रूपमा जारी हुने विनियोजन ऐन, पेश्की खर्च ऐन, पूरक ऐन, उधारो खर्च ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गर्नेछ ।

५. सञ्चित कोषबाट निकासाः

(१) सालबसाली पेश्की खर्च ऐन वा विनियोजन ऐन जारी भएपछि अर्थ मन्त्रालयले दिएको अधिकारको आधारमा स्वीकृत बजेट विवरण अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिदिए बमोजिम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालयको नाममा सञ्चित कोषबाट रकम निकासा दिनेछ ।

(२) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपनियम (१) बमोजिम सञ्चित कोषबाट रकम निकासा दिंदा त्यस्तो निकासा भएको रकम सम्बन्धित कार्यालयको नाममा खोलिएको बैङ्क खातामा जम्मा हुने गरी दिनु पर्नेछ ।

६. खाता खोल्ने स्वीकृति लिनु पर्नेः (१) जिल्लास्थित सरकारी कारोवार गर्न नियम ९ को उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको बैङ्कमा मात्र निकासा लिने कार्यालयको नाममा सरकारी अड्डाखाना (स/अ) समूहको बैङ्क खाता खोल्न स्वीकृति दिइनेछ ।

(२) विशेष प्रयोजन वा विशेष अवस्थामा निकासा लिने भन्दा भिन्न जिल्लामा वा सरकारी अड्डाखाना (स/अ) समूह भन्दा भिन्न समूहको बैङ्क खाता वा सरकारी कारोवार गर्न इजाजत प्राप्त नभएको बैङ्कमा खाता खोल्न परेमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

७. निकासा रकमको खाता सञ्चालनः नियम ५ बमोजिम निकासा भएको रकम जम्मा भएको कार्यालयको नामको खाताको सञ्चालन कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको कर्मचारी र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख वा निजले तोकेको आर्थिक प्रशासन शाखाको कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । आर्थिक प्रशासन शाखाको दरवन्दी रिक्त भएको वा दरवन्दी नरहेको अवस्थामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिदिएको लेखा समूहको कर्मचारी र कार्यालय प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट त्यस्तो खाताको सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले लेखा समूहको कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारी र
कार्यालय प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट त्यस्तो खाताको सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

८. सरकारी रकम सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) नियम ५ बमोजिम कुनै कार्यालयको नाममा निकासा भई प्राप्त हुन आउने रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्क वा सरकारी कारोवार गर्ने गरी तोकिएको बैङ्कमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परामर्शमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सरकारी कारोवार गर्ने बैङ्क तोक्न सक्नेछ ।

(२) सरकारी कारोवारको लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परामर्शमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सरकारी कारोवार निर्देशिका तयार गरी लागू गर्नु पर्नेछ ।

(३) सरकारी कारोवार सञ्चालनको लागि विभिन्न कार्यालयहरूमा रकम उपलब्ध गराउन बैङ्कहरूमा कोषको व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मिलाउनु पर्नेछ ।