पेट्रोलियम नियमावली, २०४१

पेट्रोलियम नियमावली, २०४१

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति      -२०४१।१२।४
संशोधन
१. पेट्रोलियम पहिलो संशोधन नियमावली, २०४६              -२०४६।४।११
२. पेट्रोलियम (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०५१             -२०५१।५।१७
३. पेट्रोलियम (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६२              -२०६२।५।१३
४. पेट्रोलियम (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७०               -२०७०।१।३०
५. पेट्रोलियम (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०७४              -२०७४।४।९
नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।