परिच्छेद – २ ठेकेदारको छनौट र पेट्रोलियम सम्झौता

परिच्छेद – २ ठेकेदारको छनौट र पेट्रोलियम सम्झौता

३. बोलपत्र आह्वान गर्ने : नेपाल सरकारले ठेकेदार नियुक्त गरी पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्न चाहेमा विभागले बोलपत्र पेश गर्नको लागि कम्तीमा साठी (६०) दिनको म्याद दिई बोलपत्र आहृवान गर्नु र त्यसको सूचना राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।
४. बोलपत्र आह्वान गर्दा खुलाउनु पर्ने कुराहरू : बोलपत्र आहृवान गर्दा देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछ :

(क) पेट्रोलियम कार्यको लागि खुला गरिएको अन्वेषण खण्ड ।
(ख) अन्वेषण खण्डसम्बन्धी आधारभूत सूचना तथा जानकारी ।
(ग) बोलपत्र दस्तुर ।
(घ) अन्य आवश्यक कुराहरू ।
५. बोलपत्रमा खुलाउनु पर्ने कुरा : पेट्रोलियम कार्य गर्न इच्छुक कम्पनीले नियम ३ बमोजिमको सूचनामा उल्लेखित म्यादभित्र देहायका कुराहरू खुलाइ अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा विभागमा सीलबन्दी बोलपत्र दिनु पर्नेछ :
(क) बोलपत्रदाता कम्पनी हो भन्ने प्रमाण ।
(ख) बोलपत्रदाताको तर्फबाट काम कारवाही गर्ने अधिकृत व्यक्तिको नाम र ठेगाना ।
(ग) बोलपत्रदातासँग पेट्रोलियम कार्यको लागि आवश्यक पूँजी, यन्त्र, उपकरण, औजारहरू तथा विशेषज्ञहरूको व्यवस्था गर्न सक्ने क्षमता छ भन्ने प्रमाण ।
(घ) अन्वेषण कार्य गर्ने तरीका तथा समय तालिका ।
(ङ) अन्वेषण अवधि (थपिने दुई अवधि समेत) को न्यूनतम कार्यक्रम र बजेट ।
(च) एकभन्दा बढी व्यक्ति संयुक्त रूपमा ठेकेदार हुने भए तिनीहरूको आपसी
सम्बन्ध, जिम्मेवारी तथा आ–आफ्नो हिस्साको प्रतिशत ।
(छ) पहिलो करार वर्षको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट ।
६. बोलपत्रको मूल्याङ्कन : (१) नियम ५ बमोजिम प्राप्त हुन आएका बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्दा देहायको आधार वापत देहाय बमोजिम अङ्क दिई बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ :–
(क) बोलपत्रदाताको प्राविधिक क्षमता तथा कार्य अनुभव – बीस अङ्क
(ख) बोलपत्रदाताको आर्थिक क्षमता – बीस अङ्क
(ग) बोलपत्रदाताको पेट्रोलियम बिक्री वितरणसम्बन्धी अनुभव
(घ) अन्वेषण अवधिमा गरिने न्यूनतम कार्यदाियत्वर खर्च – बीस अङ्क
(ङ) खूद पेट्रोलियमको प्रस्तावित बाँडफाँड – बीस अङ्क
(च) बोलपत्रदाताबाट उपलब्ध गराइने शैक्षिक
तथा तालीम सुविधा – पाँच अङ्क
(छ) लगानी र सामाजिक विकासको योजना – पाँच अङ्क
(ज) रोजगार एवं अन्य कुनै प्रासङ्गिक कुरा – पाँच अङ्क
(२) उपनियम (१) मा उल्लिखित आधारमध्ये खण्ड (क), (ख), (घ) र (ङ) बमोजिमको आधार बापत अङ्क दिँदा थप आधार तोकी सोही अनुसार अङ्कभार विभाजन गरी अङ्क दिनु पर्नेछ । त्यसरी निर्धारण गरिएको आधार र अङ्कभार बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्नु अघि महानिर्देशकबाट स्र्वीकृत भएको हुनु पर्नेछ ।
(३) बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्दा न्यूनतम साठी अङ्क प्राप्त गर्ने बोलपत्रदातालाई योग्य बोेलपत्रदाता मानिनेछ ।
(४) बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्न देहाय बमोजमको एक बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति रहनेछ :–
(क) महानिर्देशकले तोकेको विभागको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत र त्यस्तो अधिकृत नभएमा महानिर्देशकले तोकेको विभागको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणाीको अधिकृत – संयोजक
(ख) विभागको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख – सदस्य
(ग) महानिर्देशकले तोकेको विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ – सदस्य
(घ) विभागमा कानून अधिकृतको दरबन्दी भएमा कानून अधिकृत – सदस्य
(ङ) विभागको खरिद एकाइ प्रमुख – सदस्य–सचिव
(५) मूल्याङ्कन समितिले बोलपत्र मूल्याङ्कनको लागि आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विज्ञ वा कुनै निकायको पदाधिकारीलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(६) बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य बोलपत्र खोलेको मितिले नब्बे दिनभित्र सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।
७. वार्ताः बोलपत्रको मूल्याङ्कन गरिसकेपछि विभागले चाहेमा योग्य बोलपत्रतदाताहरूसँग वार्ता गर्न सक्नेछ ।
८. बोलपत्रको स्वीकृति : बोलपत्रको मूल्याङ्कन तथा सम्बन्धित बोलपत्रदातासँग गरेको वार्ताको आधारमा विभागले बोलपत्र आफ्नो सिफारिश सहित स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ र नेपाल सरकारले पेट्रोलियम सम्झौता गर्ने नगर्ने निर्णय गर्नेछ ।
९. पेट्रोलियम सम्झौता गर्ने सूचना : (१) नियम ८ बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको बोलपत्रदातालाई विभागले पेट्रोलियम सम्झौता गर्नको लागि मिति, समय र स्थान तोकी सूचना दिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पठाइएको सूचनामा उल्लिखित समयमा सफल बोलपत्रदाताले मुनासिब माफिकको कारण बिना पेट्रोलियम सम्झौता गर्न नआएमा नेपाल सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
१०. पेट्रोलियम सम्झौता : (१) पेट्रोलियम कार्यको लागि कुनै पनि बोलपत्रदातालाई सामान्यतया दुई अन्वेषण खण्डभन्दा बढी प्रदान गरिने छैन ।
(२) उपनियम (१) को अधीनमा रही एकभन्दा बढी अन्वेषण खण्डको लागि पनि एउटै पेट्रोलियम सम्झौता गर्न सकिनेछ ।
(३) नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेबमोजिम थपघट गरी अनुसूची–२ बमोजिमकै ढाँचामा नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा पेट्रोलियम सम्झौता गरिनेछ ।
(४) नेपाल सरकारको तर्फबाट उद्योग मन्त्रालयका सचिवले पेट्रोलियम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेछ ।
(५) यस नियम बमोजिम भएको पेट्रोलियम सम्झौता ठेकेदारले उल्लङ्घन गरेमा नेपाल सरकारले उक्त सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ । त्यसरी सम्झौता रद्द गर्नु अघि ठेकेदारलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब माफिकको मौका दिनु पर्नेछ ।
१०क.कम्पनी तथा उद्योग दर्ता गराउनु पर्ने : नियम १० बमोजिमको पेट्रोलियम सम्झौता लागू भएको मितिले नब्बे दिनभित्र ठेकेदारले प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी तथा उद्योग दर्ता गराउनु पर्नेछ ।