परिच्छेद–५ कार्यक्रम र बजेट तथा पेट्रोलियमको बाँडफाँड

परिच्छेद–५ कार्यक्रम र बजेट तथा पेट्रोलियमको बाँडफाँड

१८. प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने : (१) ठेकेदारले करार क्षेत्रमा पेट्रोलियम फेला परे वा नपरेको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सम्झौता बमोजिम विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) करार क्षेत्रमा पेट्रोलियम फेला परेमा ठेकेदारले त्यसको जानकारी तुरुन्त विभागमा दिनु पर्नेछ ।
१९. सम्भाव्यता कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्नु पर्ने : ठेकेदारले नियम १८ बमोजिम पेट्रोलियम फेला परेको प्रतिवेदन दिएमा त्यसको नब्बे दिनभित्र करार क्षेत्रको व्यापारिक विकास मूल्याङ्कन गर्न विस्तृत सम्भाव्यता कार्यक्रम तथा बजेट समेत विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

२०. विकास कार्यक्रम तथा वजेट र उत्पादन अनुमति : (१) सम्भाव्यता कार्यबाट स्थललाई व्यापारिक रूपमा विकास गर्न सकिने देखिएमा ठेकेदारले मनासिब अवधिभित्र उत्पादन अनुमतिको लागि विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछ । त्यस्तो निवेदनमा स्थलको व्यापारिक विकास गर्नको निमित्त विस्तृत विकास कार्यक्रम र बजेट तथा माग गरिएको उत्पादन क्षेत्रको विस्तृत विवरण समावेश हुनु पर्नेछ ।
(२) ठेकेदारले विभागको स्वीकृति प्राप्त नभएसम्म विकास कार्य गर्नु हुँदैन । विभागले विकास कार्यक्रम र वजेट स्वीकृति गरिसकेपछि उत्पादन अनुमति प्रदान गर्नेछ ।
(३) उत्पादन अनुमति अन्तर्गतको स्थलको फैलावट जुन स्थलको लागि उत्पादन अनुमति प्रदान गरिएको थियो सो भन्दा फरक भएको पाइएमा अनुमति अन्तर्गतको उत्पादन क्षेत्र त्यसै अनुसार मिलाइनेछ । तर त्यस्तो क्षेत्र परित्याग गरी नसकेको करार क्षेत्रभित्र परेको हुनु पर्नेछ ।
(४) ठेकेदारले कच्चा तेलसँग संलग्न रहेको वा नरहेको प्राकृतिक ग्याँस पत्ता लगाएमा त्यस्तो प्राकृतिक ग्याँसको व्यापारिक प्रयोगको विकास गर्ने प्रयोजनको लागि विभाग र ठेकेदारले तुरुन्त आपसमा छलफल गर्नेछन् । त्यस्तो प्राकृतिक ग्याँसको व्यापारिक प्रयोगको विकास भैसकेको रहेनछ भने पेट्रोलियम सम्झौतामा तोकिएबमोजिम व्यापारिक बजारको
विकास गर्न आफूलाई समर्थ बनाउन ठेकेदारलाई उत्पादन अनुमतिको लागि निवेदन दिने अधिकार हुनेछ । त्यस्तो प्राकृतिक ग्याँसको व्यापारिक बजार विकास गर्नलाई ठेकेदारलाई सहयोग गर्न विभाग तथा ठेकेदार दुवैको प्रतिनिधि भएको एउटा समिति स्थापना गरिनेछ । उक्त समितिले फेला पारेको ग्याँसको संयुक्त रूपमा मूल्याङ्कनको पुनरावलोकन, व्यापारिक विकास योजनाको कार्यविधि निर्धारण तथा स्वीकृत कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको प्रगतिको
अनुगमन गर्नेछ ।
२१. उत्पादन अवधि ः (१) उत्पादन अवधि उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको मितिले तीस बर्षको हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काबू बाहिरको परिस्थितिले गर्दा तीस दिनभन्दा बढी अवधिसम्म पेट्रोलियम कार्य स्थगित भएमा विभागले त्यस्तो स्थगित अवधि उत्पादन अवधिमा थप गर्न सक्नेछ ।

२२. पेट्रोलियमको बाँडफाँड : (१) नेपाल सरकारले करार क्षेत्रबाट उत्पादित सबै पेट्रोलियमको कम्तीमा १२.५ प्रतिशत ऐनको दफा १३ बमोजिम रोयल्टीको रूपमा राख्नेछ ।
(२) करार क्षेत्रबाट उत्पादित पेट्रोलियमबाट नेपाल सरकारले रोयल्टी राखिसकेपछि र ठेकेदारलाई पेट्रोलियम खर्चको भुुक्तानी दिएपछि बाँकी रहन गएको पेट्रोलियम पेट्रोलियम सम्झौताको व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकार र ठेकेदारलाई बाँडफाँड गरिनेछ ।
(३) यस नियमको प्रयोजनको लागि करार क्षेत्रबाट उत्पादित पेट्रोलियम भन्नाले करार क्षेत्रभित्र प्रत्येक स्थलबाट उत्पादन गरिएको पेट्रोलियममा देहायबमोजिम प्रयोग भएको पेट्रोलियम कटाइएपछि बाँकी रहेको पेट्रोलियम सम्झनु पर्छ ः
(क) विश्लेषण, परीक्षण वा पेट्रोलियम कार्यमा प्रयोग भएको पेट्रोलियम,
(ख) विभागको पूर्व स्वीकृति लिई पेट्रोलियम सम्पदाको संरक्षणको लागि विना मूल्य अन्य ठेकेदारलाई उपलब्ध गराइएको वा बालिएको प्राकृतिक ग्याँस,
(ग) नेपाल सरकारले आफ्नै जोखिममा उपयोग गरेको प्राकृतिक ग्याँस ।